Общи условия

Политика на поверителност и защита на личните данни
Ние oт "ДЪ БЕСТ НЮ ХОУМ РЕЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД полагаме усилия за запазване на данните, които обработваме, и за тяхната максимална защита. Затова и сме въвели настоящата политика за поверителност и защита на личните данни (наричана още „политика за защита на личните данни“и/или „политика за поверителност“), с която ще Ви запознаем. 
I. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
"ДЪ БЕСТ НЮ ХОУМ РЕЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД, ЕИК: 206074155, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Северен, ул.“Амбарица“ № 5, ет. 5, ап. 10, е администратор на предоставяните от Вас лични данни и свързаната с Вас и идентифицираща Ви информация, която ние събираме от и за Вас, посредством услугите на дружеството и в рамките на дейността на същото. Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с условията на настоящата Политика за защита на личните данни, която се прилага за всички потребители, включително за такива, които използват услугите на Дружеството, без да са регистрирани 
или абонирани за услуга на Дружеството, както и за такива, които са се регистрирали или са се абонирали за услуги на Дружеството. 

II. КОИ ДАННИ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ КАТО „ЛИЧНИ ДАННИ“
Съгласно приложимите разпоредби на Регламент № 2016/679 (ЕС), личните данни се определят като: "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

III. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ
Дружеството събира:
1) Данни за контакт: информацията, която предоставяте, за да се регистрирате за услуга на Дружеството, да създадете свой профил, да се абонирате за бюлетин или да отправите запитване. Данните за контакт могат да включват – имена, адрес на електронна поща, телефонен номер, постоянен адрес, държава;
2) Информация, необходима при и по повод на сключване на договор с дружеството: Информация, необходима за сключване на договор, е тази, която се състои от идентификационните Ви данни и служи за удостоверяване на самоличността Ви при встъпване в договорни отношения, което може да включва три имена, граждански номер, детайли от документ за самоличност, адрес за кореспонденция и постоянен адрес, както и определени тегории 
категории специални данни като семеен статус;
3) Информация, която сте позволили на социалните медии да споделят с Дружеството: Ако осъществите достъп до услуга на Дружеството чрез услуга на социална медия или свържете услуга на Дружеството към услуга на социална медия, информацията, която Дружеството събира, може да включва също така потребителска идентификация или потребителско име, свързани с тази услуга на социална медия, всякаква информация или съдържание, за които сте дали съгласието си да бъдат споделени от услугата на социалната медия с нас, включително профилна снимка, адрес на електронна поща, както и всякакви други данни, които сте направили публично достъпни във връзка с тази услуга;
4) Информация за дейността: когато осъществявате достъп до или взаимодействате с услуга на Дружеството: Когато осъществявате достъп до или взаимодействате с услугите на Дружеството, ние можем да събираме информация относно тези посещения. „Бисквитки“ и други аналогични технологии също могат да бъдат ползвани за събиране и съхраняване на 
информация относно ползването на услугите на Дружеството от Ваша страна, например страниците, които сте посетили, съдържание, което сте разглеждали, заявки за търсене, които сте направили, и реклами, които сте видели, която информация може да включва – IP адрес; вид на браузъра, данни за устройството. За повече информация, моля запознайте се с нашата Политика за „Бисквитки“.

Следва да имате предвид, че Дружеството не съхранява: финансова информация; нформация, касаеща чувствителни лични данни, свързана с произход; политически, религиозни и други убеждения; здравен статус; съдебно минало; участие в синдикални и политически организации.

Услугите на Дружеството може да са свързани и с интернет страници, управлявани от несвързани дружества и може да включват реклами или да предлагат съдържание, функционалности или приложения, разработени и поддържани от несвързани дружества. Дружеството не носи отговорност за практиките за защита на лични данни 
на такива несвързани дружества.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Данните, които дружеството събира от и за Вас, се използват за:
1) Предоставяне на услугите на дружеството;
2) Оценяване, анализиране и подобряване на услугите на дружеството, съобразно Вашите очаквания и интереси;
3) Повишаване нивото на Вашата удовлетвореност при използване на услугите на Дружеството, като Ви предоставяме подходящо и интересно за Вас съдържание;
4) Предлагане качествено клиентско обслужване, да комуникираме с Вас и да отговаряме на запитвания;
5) Защитата и запазването на правата на Дружеството, като по-конкретно, може да има случаи, в които е възможно Дружеството да разкрие данните, ако разкриването е необходимо: 1. за защитата, упражняването или запазването на законните права, неприкосновеността на 
личния живот, безопасността или собствеността на Дружеството, неговите служители, посредници и контрагенти; 2. за защитата на Дружеството срещу измама, или 3. за целите на управлението на риска;
6) Провеждане на преговори и за изпълнение на договорно правоотношение между Дружеството и Вас;
7) Спазване закона или законовите процедури и/или в изпълнение на искания от обществени и държавни органи;
8) Предоставяне функционалност за споделяне в социалните медии, ако се впишете (логнете се) с или свържете профил (акаунт) за услуга на социалните медии с услугите на Дружеството, можем да споделим Вашето потребителско име, снимка и харесвания, както и Вашата дейност и коментари, с други потребители на услугите на Дружеството и с Вашите приятели, свързани с услугата на социалните медии, която ползвате. Можем също така да споделим тези лични данни с доставчика на услугата на социалните медии;
9) С Вашето предварително съгласие, да Ви изпращаме (по електронна поща, SMS, телефон, чат и социални медии) оферти, промоции и други маркетингови съобщения, свързани с услугите на Дружеството, услуги/продукти на свързани лица и/или партньорски организации, 
осъществяващи дейност в сферата на бизнеса с недвижими имоти;
10) С Вашето предварително съгласие, Ви изпращаме маркетингови съобщения, съобразени с индивидуалните Ви интереси и търсения, посредством електронни съобщения.

Дружеството може да използва анонимизирана информация или информация, която вече не позволява да Потребителите да бъдат идентифицирани пряко или непряко като конкретно физическо лице, за всякакви цели или за споделяне с трети лица.

Когато сме получили запитване от Вас чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да Ви предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

Вашето съгласие е доброволно и ще можете да се възползвате от нашите услуги и в случай, че не ни го предоставите. Въпреки това считаме, че такава информация би била полезна за Вас, тъй като ще отразява развитието на услугите, които предлагаме, най-новите ни проекти в сферата на бизнеса с недвижими имоти, както и предложения, съобразени с индивидуалните ви интереси и търсения.
Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трета страна.

Вие имате право при желание да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време, като се свържете с длъжностното лице по защита на данните на посочените в раздел XIV данни за контакт.

V. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Обработването на личните Ви данни е необходимо с оглед предоставянето oт страна на"ДЪ БЕСТ НЮ ХОУМ РЕЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД на посреднически услуги в областта на недвижимите имоти, доколкото по смисъла на действащото законодателство ни е вменено в задължение съхраняването на такива данни, както и на основание законните интереси на дружеството ни и неговите контрагенти за осъществяване на икономическа дейност, доколкото обработването на личните данни се свежда до минимално необходимото за тази цел.
В тази връзка ние приемаме, че всеки от вас предоставя само свои лични данни, които са актуални към момента на тяхното предоставяне. Всяко лице декларира, че данните са негови и предоставя същите доброволно и по собствена воля.

"ДЪ БЕСТ НЮ ХОУМ РЕЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД не носи отговорност за събиране и аконосъобразно обработване на данни на трети лица, които са посочени от вас при посещението ви на нашия сайт.

По отношение на лицата, с които предстои да сключим договор за посредничество при сделки с недвижими имоти обработваме следните данни: 
Трите имена, данните от документа за самоличност, данни от документи за собственост на недвижими имоти, актове за гражданско състояние и други данни, които са необходими за идентифициране на лицето, с оглед съставяне и издаване на необходимите документи във връзка с предоставянето на посредническите услуги.

Ние използваме Ваши лични данни за маркетингови цели, само при наличие на изрично съгласие за това от ваша страна. Липсата на съгласие или неговото оттегляне  не се отразява по никакъв начин на възможността да ползвате нашите посреднически услуги.

Всеки Потребител има право по всяко време да оттегли своето съгласие за обработване на личните данни, като изпрати съобщение на електронна поща. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.


VI. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Предоставените ни лични данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. "ДЪ БЕСТ НЮ ХОУМ РЕЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.


VII.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни, в това число от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване.
Личните данни са достъпни само за оторизирани лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни, които са преминали съответното обучение и са задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност.
Не предоставяме личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме.

VIII. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ДЕЦА
Ние oт"ДЪ БЕСТ НЮ ХОУМ РЕЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООДпредоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт да бъде използван само от лица над 18-годишна възраст.
При изпълнение на нашата дейност е налице реална възможност да се наложи да обработване на лични данни на деца при посредничеството за извършване на сделки с недвижими имоти, които са собственост на деца или които ще бъдат придобити от деца.
При закупуване на недвижим имот от дете е необходимо детето да бъде представлявано на сделката от някой от законните си представители - родители, настойник или попечител. Необходимо е да се удостовери връзката между детето и родителите. Необходимо е също така да се докаже произхода на средствата, с които ще бъде закупен имота и ако средствата са на влог в банка на името на детето, е необходимо предварително разрешение на съда за изтегляне на средствата.Съгласно чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, собственост на дете, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето. Едва след постановяване на съдебното решение, с което молбата е уважена, може да се пристъпи към самата сделка.
При необходимост от обработване на лични данни на дете ние винаги искаме да ни бъде предоставено изрично съгласие за обработването на данните от детето (ако е над 14 години) и от неговите законни представители (родители или настойници).

IX. КОИ ЛИЦА ИМАТ ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Дружеството дава достъп до вашите лични данни на следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз.
1) Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на "ДЪ БЕСТ НЮ ХОУМ РЕЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати;
2) Свързани лица в качеството им на администратори или обработващи лични данни;
3) Компетентни органи с оглед спазване на приложимото законодателство.

X.ВАШИТЕ ПРАВА
Вие имате право във всеки един момент:
1) Да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
2) Да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС 
или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.(Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение от "ДЪ БЕСТ НЮ ХОУМ РЕЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на "ДЪ БЕСТ НЮ ХОУМ РЕЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции).
3) Да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
4) Да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "ДЪ БЕСТ НЮ ХОУМ РЕЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; "ДЪ БЕСТ НЮ ХОУМ РЕЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или  защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "ДЪ БЕСТ НЮ ХОУМ РЕЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
5) Да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили на "ДЪ БЕСТ НЮ ХОУМ РЕЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начинда направите пред длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.
Можете да изпратите искането си на електронна поща office@thebestnewhome.bg. В искането си, моля да включите адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и да посочите ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

Следва да имате предвид, че дори и след като премахнете профила си или ако сте поискали изтриване на данните ви, копия от определена информация от профила ви могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако сте споделяли информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо с оглед спазване на законови задължения или правна защита. Поради природата на технологията за кеширане, вашият профил може да не стане незабавно недостъпен за останалите. Може също така да запазим на нашите сървъри архивна информация, свързана с вашия профил, за известно време след премахването или искането за изтриване, ако това се налага с оглед спазване на приложимото законодателство.

Можете да оттеглите съгласието си във връзка с получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да 
изпратите искане на адреса, посочен по-долу.
За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, с оглед идентифициране на самоличността ви и за да изпълним искането ви.
Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или2. да откажем да предприеме действия по искането.
Ще положим усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

XI. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Ние ще съхраняваме вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за поверителност.
В края на периода на запазване, вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани.
Данните, събрани при първоначален контакт с лицето се съхраняват за период от 5 години.
Данните, които са предоставени при подаване на обява чрез сайта ни се съхраняват за период от 5 години.
При сключване на посреднически договор данните се съхраняват за период от  5 години след прекратяване на договора;
Данните за местоположение се съхраняват за период от 5 години.

XII. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
"ДЪ БЕСТ НЮ ХОУМ РЕЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООДси запазва правота да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност включително, но не само, при промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с действащото законодателство. Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани на сайта за информация на потребителите.

XIII. КОНТРОЛЕН ОРГАН
За упражняване на Вашите права, както и за въпроси, свързани със защита на личните Ви данни, можете да се свържете с надзорния орган - Комисията за защита на личните данни, както следва:

Данни за контакт на Комисията за защита на личните данни :

Адрес: София 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

E-mail адрес: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/


XIV. ДАННИ ЗА ДЛЗД
В случай на необходимост, можете да се сържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни по следния начин: 
Телефон за връзка: +359 878 766 797
E-mail адрес: ivan@thebestnewhome.bg
Служебен адрес: гр. Пловдив, ул.Златна Панега 2А, ет.3, ап.7


XV. КОНТАКТИ
Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете с нас на следния имейл адрес:  office@thebestnewhome.bg

Филтър
Контакти